Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Veiligheid

Bij het aspect veiligheid gaat het om de veiligheid voor omwonenden, van verkeersdeelnemers en van personen die in de onmiddellijke omgeving werken (zoals boeren of onderhoudsmensen). Risico’s kunnen bestaan uit het losraken van draaiende delen of het loslaten van stukken ijsafzetting op de wieken. Verkeersdeelnemers kunnen last hebben van schrik- of afleidingsreacties.

Voor windturbines geldt de Nederlandse norm NVN 11400/0. Deze norm bevat criteria voor veiligheid, geluidsemissie en rendement en verenigt het voorontwerp NEN 6096-2 en de internationale norm IEC 61400-1. De norm NVN 11400/0 is onder andere gebaseerd op criteria van de Wet Milieubeheer, zoals gevaar, schade en geluidsoverlast voor de omgeving.
Ingevolge de certificatie van windturbines worden eisen gesteld ten aanzien van een goede uitvoering en constructie van de windturbine. Ook toetst deze norm de efficiëntie van de energieproductie. Voorts worden er eisen gesteld aan het onderhoud van de inrichting en moet een regelmatige inspectie hiervan plaatsvinden. De te plaatsen windturbines moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de norm NVN 11400/0. Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer dient hierbij als referentiekader.

Op de tweede plaats kunnen (en dat is voor de ruimtelijke ordening van belang) afstanden worden gehanteerd ter beperking van risico's. In de uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) "Bedrijven en milieuzonering" (januari 1999) zijn vanuit veiligheid richtlijnen gegeven voor de afstand tussen windturbines en gevoelige bebouwing. Voor windturbines met een wiekdiameter van 30 meter en meer geldt een minimale afstand tot gevoelige bebouwing (woonbebouwing) van 50 meter.

Op grond van de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken geldt een voorkeursafstand van minimaal 30 meter en 50 meter uit de rand van de verharding van het hoofdwegennet respectievelijk de rand van een vaarweg tot aan de as van de windturbine.

Dit aspect is onderzocht in het kader van de milieueffectrapportage (MER). Dit MER staat op deze website, u kunt de resultaten van het onderzoek daar vinden.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.