Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Project

Het initiatief voor het realiseren van een windmolenpark bij Dinteloord is afkomstig van agrariërs en grondeigenaren die hun bedrijven c.q. grond in dit gebied hebben en Raedthuys Windenergie B.V. uit Enschede. Afgesproken is om het project gezamenlijk te ontwikkelen, waarbij Raedthuys het proces begeleidt. Het is de bedoeling om binnen de grenzen (gearceerd gebied) van het door de gemeente vastgestelde plangebied een windpark in lijnopstelling met moderne windturbines te realiseren. Het gaat hierbij om 5 of maximaal 6 windturbines.

De windturbines komen op een rechte lijn te staan. Deze lijn loopt vrijwel parallel aan de Dintel en loopt vanaf de snelweg A29 tot aan de Rolleplaatweg. De lijn is circa 1550 meter lang. 

Een feitelijke invulling van het windpark is nog niet bekend. Een keuze voor een type windturbine is nog niet gemaakt. De windturbines krijgen een ashoogte van circa 100 meter. De rotordiameter varieert van circa 80 tot 110 meter. Het parkvermogen is afhankelijk van het type windturbine, maar zal tussen de 14 en 18 MW zitten. De hoeveelheid elektriciteit die de windturbines kunnen produceren, is equivalent aan het elektriciteitsverbruik van circa 11.000 huishoudens.

Bij eventuele realisatie van het project dient er, fysiek gezien, naast de windturbines een ontsluitingsweg (voor plaatsing en onderhoud) te worden aangelegd welke elke turbine ontsluit. Daarnaast is het noodzakelijk per turbine een kraanopstelplaats te realiseren, die voldoende ruimte biedt aan de opstelkranen.

Argumenten voor de locatiekeuze van het windpark zijn:

• De locatie behoort op grond van het provinciale en gemeentelijke beleid tot die gebieden waar plaatsing van windturbines in principe mogelijk is.
• Het ter plaatse goede windaanbod.
• De locatie brengt, gezien de geografische ligging van het plangebied ten op van woningen van derden, waarschijnlijk geen onevenredige hinder met zich mee voor omwonenden wat betreft geluid, schaduw en lichthinder.
• De locatie is landschappelijk goed inpasbaar.

Stand van zaken
Er zijn drie initiatieven voor de realisatie van windturbines langs dit deel van de Dintel. Dit zijn het naast het initiatief van Windpark Oud Dintel initiatieven van Suiker Unie en SurveyCom.

Suiker Unie ontwikkelt maximaal 4 windturbines op het terrein naast de suikerfabriek bij Stampersgat met daarop de vloeivelden. SurveyCom ontwikkelt maximaal 4, maar waarschijnlijk 3 windturbines parallel aan de Galgendijk tussen de vloeivelden en de snelweg A29.

De initiatieven van Suiker Unie en SurveyCom komen voort uit de ontwikkeling van het Agro & Foodcluster West-Brabant (AFC WB), dat nu de naam AFC Nieuw Prinsenland heeft gekregen. Het provinciaal inpassingsplan dat het ruimtelijk kader vormt voor de ontwikkeling van het AFC WB, kent voor beide initiatieven een wijzigingsbevoegdheid voor GS om windturbines toe te staan. SurveyCom heeft een overeenkomst met de grondeigenaar om deze windturbines te ontwikkelen, Suiker Unie gaat als eigenaar van de vloeivelden zelf de windturbines ontwikkelen.

Gezamenlijk MER
In het najaar van 2009 hebben Suiker Unie, SurveyCom en Raedthuys besloten om gezamenlijk een milieueffectrapportage (MER) op te laten stellen. Daarvoor heeft men Ponders Consult uit Hengelo de opdracht gegeven. De MER bestaat uit een algemeen deel en 3 locatiespecifieke delen waarbij de provincie Noord Brabant en de gemeente Moerdijk bevoegd gezag zijn. De provincie coördineert.

Het MER is opgesteld ten behoeve van de ruimtelijk procedures. Voor Suiker Unie en SurveyCom is dit de wijzigingsbevoegdheid in het inpassingsplan AFC WB met de provincie als bevoegd gezag, voor het plan van Raedthuys is een bestemmingsplan opgesteld waarvoor de gemeente Moerdijk bevoegd gezag is.

Ten behoeve van het MER zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd. Te denken valt aan onderwerpen als natuur, landschap, archeologie, bodem, water, geluid, schaduw, veiligheid en radar.

Er is in het MER onderscheid gemaakt in windturbines met een grote rotordiameter (101 t/m 112 meter) en windturbines met een kleinere rotordiameter (82 t/m 90 meter). Op de locatie van Windpark Oud Dintel is ruimte voor 5 windturbines met een grote rotordiameter of 6 windturbines met een kleinere rotordiameter.

In totaal zijn vier alternatieven beoordeeld op hun milieueffecten. Een belangrijk positief effect van de windturbines is de hoge elektriciteitsopbrengst en daarmee de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze elektriciteitsproductie komt immers in de plaats van de productie door bijvoorbeeld kolen- of gasgestookte centrales.

Een negatieve score is er voor het aspect slagschaduw op woningen binnen de schaduwcontour, radarverstoring bij een enkel type windturbine, invloed op rust en openheid. Er worden maatregelen voorgesteld om deze negatieve effecten te beperken dan wel weg te nemen. Zo moeten de windturbines die mogelijk teveel schaduwhinder veroorzaken, worden voorzien van een stilstandregeling. Dit houdt in dat de windturbine wordt stilgezet op het moment dat de windturbine slagschaduw op een woning veroorzaakt. Wat betreft radarverstoring is aangegeven dat alleen windturbines gebouwd mogen worden waarvoor toestemming is verleend door het Ministerie van Defensie.

Het meest milieuvriendelijke alternatief bestaat uit de windturbines uit de grote rotorklasse. Dit komt vooral door de grotere elektriciteitsproductie van deze windturbines. En doordat de meeste negatieve effecten door maatregelen kunnen worden weggenomen dan wel verkleind.

 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.